Przystępuję do IKZE w DFE PZU

Dane osobowe

Adres zamieszkania

Potwierdzenie danych

Imię Nazwisko

Płeć

Data urodzenia

PESEL

Obywatelstwo

Rodzaj dokumentu

Seria i numer dokumentu

Kraj wydania

Adres email

Ulica

Numer domu/lokalu

Kod pocztowy

Miasto

Telefon

Informacje dla przystępującego

Numer promocji zastosowany w Umowie: "45"


Umowa o prowadzenie IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU ("Umowa IKZE") zostanie zawarta, zgodnie ze Statutem DFE PZU i Regulaminem świadczenia usług ("Regulamin") na podstawie udzielonego przez Panią/Pana pełnomocnictwa do podpisania tej Umowy w Pani/Pana imieniu przez osobę reprezentującą jednocześnie Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU - zwaną Dystrybutorem.

Oświadczenia przystępującego


Jestem świadoma/y, że oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko w jednym IKZE, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o IKE i IKZE.

Niniejszym oświadczam ponadto, że:

Nazwa instytucji:
i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.


Zostałam/em pouczona/y przez DFE PZU, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna dostępny jest na stronie www.pzu.pl.

Administratorem danych osobowych podanych w celu zawarcia Umowy będzie Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU, z pełną informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu prawach zapoznaj się tutaj.


Oświadczam, że informacje roczne i na żądanie o środkach zgromadzonych na IKZE określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych chcę otrzymywać:Informuję, że przysługuje mi limit wpłat na IKZE w wysokości:
Strony podpisujące niniejszy formularz zawierają Umowę IKZE na warunkach w niej określonych.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się zapisy Statutu DFE PZU (zawarty w Prospekcie Informacyjnym), ustawy o IKE i IKZE i inne obowiązujące przepisy.

Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla DFE PZU do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

Spory wynikłe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.

Załączniki:
- Ogólne warunki Umowy
- Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu
- Informacja dotycząca Art. 6 Rozporządzenia UE nr 2019/2088
- Regulamin stanowią integralną część Umowy.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl lub pismo na adres PZU Centrum Operacji SA, ul. Postępu 18 A, 02-676 Warszawa lub poprzez konto on-line na pzu.pl.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - - Program Partnerski IKZE

Do góry