Polityka Prywatności Konto-Ikze.pl

 • DEFINICJE

  • Administrator lub My - "Centrum" Paweł Meyer z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy ul. Morenowe Wzgórze 8m8, tel.: 604 073 892, e-mail: pmeyer@clf.net.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP: 555-131-09-05;

  • Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;

  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  • Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Administratora na stronie internetowej pod adresem www.konto-ikze.pl, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis zawiera dokumenty, grafiki oraz inne utwory podlegające ochronie prawno-autorskiej, a także znaki towarowe;

  • Ubezpieczyciel – w zależności od rodzaju ubezpieczenia: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 15 B lub Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 15 B lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodna 51 lub AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodna 51.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.konto-ikze.pl, pod adresem e-mail: pmeyer@clf.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.1. powyżej.

 • CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Korzystanie z Serwisu

  • Będziemy przetwarzali dane wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii):

   • w celu świadczenia Ci usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zgromadzonych w Serwisie, udostępniania formularza kontaktowego;

   • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników Serwisu oraz sposobu korzystania z niego w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

   • w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa Serwisu, usuwania ewentualnych awarii i błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

   • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • Składanie wniosków o zawarcie umowy IKZE.

  • Umożliwiamy w Serwisie złożenie wniosku o zawarcie umowy IKZE. W tym celu przekazujemy Twoje dane Ubezpieczycielowi. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkownika w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy IKZE jest Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem danych przewarzanych w celach marketingowych, których administratorem jest Administrator.

  • Twoje dane będą przetwarzane:

   • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego za pomocą formularza - podstawą prawną przetwarzania jest: (i) w zakresie danych niezbędnych do obsługi zapytania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w zakresie danych, które nie są niezbędne do obsługi zapytania – Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub Ubezpieczycielu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

   • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

   • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz i statystyk zapytań składanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • Aby skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego należy podać dane osobowe niezbędne do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych zaznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Twojego zapytania, zaś ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

   Marketing

  • Przetwarzamy Twoje dane w celu realizowania przez nas działań marketingowych poprzez:

   • wyświetlanie w Serwisie treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości promowania produktów i usług naszych oraz Ubezpieczyciela (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • Przetwarzamy, Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego produktów i usług– podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie. Podanie tych danych jest dobrowolne. Marketing ten będzie prowadzony wyłącznie za pomocą środków komunikacji (np. e-mail, SMS, MMS, rozmowa telefoniczna), na które wyraziłeś/aś zgodę, przy czym zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie.

  • Przetwarzamy Twoje dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne.

 • Okres przechowywania danych

  • Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej z nami będą przechowywane przez okres jej obowiązywania.

  • Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania.

  • Twoje dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

  • Twoje dane osobowe przetwarzane dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionych interesów innych niż marketing będą przechowywane do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

 • Odbiorcy danych

  • Twoje dane osobowe są ujawniane Ubezpieczycielowi oraz Poczcie Polskiej w celu wysyłki umowy IKZE.

  • Możemy ujawnić wybrane informacje dotyczące Ciebie właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Prawo do sprzeciwu

  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu – ze względu na Twoją szczególną sytuację - wobec przetwarzania Twoich danych dla prawnie uzasadnionych celów innych niż marketing. Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz także prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania.

  • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres: pmeyer@clf.net.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1.1. powyżej.

 • Pozostałe prawa, które Ci przysługują

  • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

   • prawo do wycofania, w dowolnym momencie, zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem;

   • prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;

   • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;

   • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:

    • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;

    • cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie mamy innej podstawy do ich przetwarzania;

    • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a nie będziemy mieli podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;

    • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np.:

    • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

    • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

    • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

    • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

    W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy mogli je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

   • prawo przenoszenia danych, tj. prawo, aby otrzymać od nas swoje dane, które dostarczyłeś/łaś nam na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;

   • prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 • Pliki Cookies

  • Co to jest plik „cookie"?

   • W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu www.konto-ikze.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego konto-ikze.pl.

  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   • rozpoznawania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Użytkownika Serwisu.

  • W ramach Serwisu konto-ikze.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

   • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

   • pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

  • Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.

 • Google Analytics

  • W celu analizy i ulepszenia funkcjonowania swojego Serwisu korzystamy z usług i funkcji reklamowych oferowanych przez Google Analytics dostarczanej przez Google Inc.

  • Google Analytics przetwarza otrzymane dane w sposób zbiorczy i zanonimizowany, zatem nie jest możliwa identyfikacja pojedynczej osoby, której dane zostały pozyskane.

  • Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizy w jaki sposób korzystasz z Serwisu i tworzenia zbiorczych statystyk/raportów odwiedzających. Ponadto dzięki Funkcji reklamowej Google Analytics możemy:

   • korzystać z remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics;

   • przygotowywać raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;

   • przygotowywać raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;

   • korzystać z zintegrowanych usług, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam;

  • W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia reklam w ramach Google, w tym wyłączyć personalizację reklam, która pozwala Google na korzystanie z informacji o Twojej aktywności na koncie Google, informacji przechowywanych w usługach Google (takich jak wyszukiwarka i YouTube) oraz danych dotyczących przeglądania pochodzących z witryn i aplikacji partnerów Google. Ustawienia reklam możesz zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com.

  • Jeżeli nie chcesz aby Google Analytics zbierało dane dotyczące Twoje aktywności w Serwisie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. W tym celu pobierz i zainstaluj darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Wówczas Google Analytics nie będzie zbierało danych o odwiedzinach w Serwisie, a Ty nadal będziesz mieć dostęp do Serwisu.

  • Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl, natomiast pełna polityka prywatności Google Inc. dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  • Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Czytaj dalej...

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Program Partnerski IKZE

Do góry