Przystępuję do IKZE w DFE PZU

Dane osobowe

Adres zamieszkania

Potwierdzenie danych

Imię Nazwisko

Płeć

Data urodzenia

PESEL

Obywatelstwo

Rodzaj dokumentu

Seria i numer dokumentu

Adres email

Ulica

Numer domu\lokalu

Kod pocztowy

Miasto

Telefon

Informacje dla przystępującego

Ja, , jestem świadomy/a, że oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko w jednym IKZE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego /Dz. U. Nr 116 poz. 1205 ze zm./ (ustawa o IKE i IKZE).

Niniejszym oświadczam ponadto, że:

Nazwa instytucji:
i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.

Zostałem/am przez Fundusz pouczony/a, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny.

Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna dostępny jest na stronie www.pzu.pl. Administratorem danych podanych w związku z zawarciem Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest PTE PZU SA z siedzibą: 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonywanie powyższej umowy. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Strony podpisujące niniejszy formularz zawierają umowę o prowadzenie IKZE na warunkach w niej określonych. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się zapisy Statutu Funduszu (zawarty w Prospekcie Informacyjnym Funduszu) ustawy, ustawy o IKE i IKZE i inne obowiązujące przepisy. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny

Załączniki:

1 - Ogólne warunki umowy
2 - Wskazanie osób uposażonych
3 - Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, stanowią integralną cześć umowy.


na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych następującym podmiotom: PZU Życie SA, PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa oraz innym podmiotom powiązanym kapitałowo z PTE PZU SA. Powyższe dane podaję dobrowolnie.


na przesyłanie mi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez: PTE PZU SA, PZU Życie SA, PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa.

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 - Program Partnerski IKZE

Do góry