Przystępuję do IKZE w DFE PZU

Dane osobowe

Adres zamieszkania

Potwierdzenie danych

Imię Nazwisko

Płeć

Data urodzenia

PESEL

Obywatelstwo

Rodzaj dokumentu

Seria i numer dokumentu

Adres email

Ulica

Numer domu\lokalu

Kod pocztowy

Miasto

Telefon

Informacje dla przystępującego

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie Umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko w jednym IKZE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (ustawa o IKE i IKZE).

Niniejszym oświadczam ponadto, że:

Nazwa instytucji:
i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.

Zostałem/am przez Fundusz pouczony/a, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny.

Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna dostępny jest na stronie www.pzu.pl.Administratorem danych osobowych podanych w celu zawarcia Umowy będzie Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU, z pełną informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu prawach zapoznaj się tutaj.


(w przypadku nieoznaczenia pola albo podania błędnego adresu e-mail informacje będą przesyłane listem zwykłym).
Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna (Regulamin) dostępny jest na stronie pzu.pl i stanowi integralną część Umowy IKZE. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż zawarcie Umowy IKZE następuje przez jej podpisanie oraz że integralną częścią tej Umowy jest Regulamin. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu, w całości akceptuję jego treść i warunki oraz deklaruję zawarcie Umowy IKZE. W tym celu wyrażam zgodę na podpisanie Umowy IKZE w moim imieniu zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym Dystrybutorowi, na warunkach określonych w Regulaminie. Pełnomocnictwo wygasa wraz z rozwiązaniem Umowy IKZE. Oświadczam również, że zostałem/am poinformowany/a o maksymalnych, dopuszczalnych kwotach wpłat na IKZE.


Strony podpisujące niniejszy formularz zawierają Umowę IKZE na warunkach w niej określonych.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się zapisy Statutu DFE PZU (zawarty w Prospekcie Informacyjnym), ustawy o IKE i IKZE i inne obowiązujące przepisy.
Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla DFE PZU do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
Spory wynikłe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.
Załączniki: nr 1- Ogólne warunki Umowy, 2- Wskazanie osób uposażonych, nr 3- Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu i nr 4 - Regulamin stanowią integralną część Umowy.

na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu, przez PTE PZU SA w celach marketingowych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów finansowych i przedstawienia odpowiedniej oferty.


na otrzymywanie od PTE PZU SA, DFE PZU oraz PZU SA, PZU Życie SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, Link4 TU SA informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail, za pośrednictwem SMS/MMS na podany przeze mnie numer telefonu oraz poprzez serwisy internetowe.


na otrzymywanie od PTE PZU SA, DFE PZU oraz PZU SA, PZU Życie SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, Link4 TU SA informacji handlowo-marketingowych telefonicznie na podany przeze mnie numer telefonu, w tym z wykorzystaniem tzw. automatycznych systemów wywołujących (komunikaty głosowe IVR).


na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom z grupy PZU, tj., PZU SA, PZU Życie SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, Link4 TU SA, w ich własnych celach marketingowych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów finansowych i przedstawienia odpowiedniej oferty.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl lub pismo na adres PZU Centrum Operacji SA, ul. Postępu 18 A, 02 - 676 Warszawa lub poprzez konto on-line na pzu.pl.

PEŁNA INFORMACJA O SPÓŁKACH

Skrócona nazwa spółkiPełna nazwa spółkiAdres
1.PZU SAPowszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjnaal. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
2.PZU Życie SAPowszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjnaal. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
3.PTE PZU SAPowszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjnaal. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
4.DFE PZUDobrowolny Fundusz Emerytalny PZU, zarządzany przez PTE PZU SAal. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
5.TFI PZU SATowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjnaal. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
6.PZU Pomoc SAPZU Pomoc Spółka Akcyjnaal. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
7.PZU Zdrowie SAPZU Zdrowie Spółka Akcyjnaul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
8.Link4 TU SALINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjnaul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

Konto-IKZE.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 - Program Partnerski IKZE

Do góry